Regulamin

REGULAMIN

(obowiązuje od 8 stycznia 2021 r.)

 ADRES DO ZWROTÓW:

Ul. Jasielska 3B/22

60-476 Poznań

FORMULARZ ZWROTU

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.lavenoir.com prowadzonego przez firmę L'AVENOIR z siedzibą w Poznaniu, ul Głogowska 248, 60-104, wpisana do CEIDG pod numerem NIP 781 194 78 43, REGON 367470371.

 

Do kontaktu z Klientami Sklepu udostępniamy:

- e-mail: lavenoir.info@gmail.com

- tel. 509 900 549

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów zamawiających i kupujących produkty w sklepie internetowym www.lavenoir.com

 

§ 1 

Postanowienia wstępne

1.1 Definicje:

a.) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.lavenoir.com.

b.) Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.lavenoir.com.

c.) Sprzedawca – Firma L'AVENOIR z siedzibą w Poznaniu, ul Głogowska 248, 60-104 wpisana do CEIDG pod numerem NIP 781 194 78 43, REGON 367470371.

d.) Klient – Kupujący będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

e.) Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

f.) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

1.2 Informacje o Produktach

1.2.1 Wszystkie oferowane w sklepie produkty są nowe, pozbawione wad fizycznych i prawnych, wykonane w oparciu o projekty autorstwa firmy L'AVENOIR i podlegają ochronie praw autorskich.

1.2.2 Produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

1.2.3 Produkty wykonywane są w unikatowych wzorach, jak również w seriach limitowanych (informacja o unikalności lub niepowtarzalności Produktu zamieszczona jest przy jego opisie).

1.2.4 Dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy egzemplarzem tego samego wzoru Produktu, którego zdjęcie zostało zamieszczone w Sklepie, a innym egzemplarzem tego wzoru Produktu zamówionego przez Klienta, przy czym różnica w detalu Produktów tej samej serii wynika ze specyfiki wykonywania tych Produktów.

1.2.5 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu, a oryginałem sfotografowanego Produktu.

1.2.6 Sprzedawca informuje, że Produkty – z uwagi na ich unikalny charakter powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom.

1.2.7 Czyszczenie Produktów powinno odbywać się zgodnie z informacją dołączoną do Produktu (metka).

1.2.8 Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

 

1.3 Cena

1.3.1 Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich i w euro.

1.3.2 Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.

1.3.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie.

1.3.4 Cena, która widnieje przy Produkcie w chwili jego zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży Produktu.

 

 

1.4 Promocje

1.4.1 Przez promocję należy rozumieć oferowanie sprzedaży Produktów na warunkach korzystniejszych od warunków standardowych sprzedaży, obowiązujących w Sklepie.

1.4.2 Wszelkie promocje obowiązujące w Sklepie nie łączą się z żadnymi promocjami stosowanymi przez Sprzedawcę. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że zasady obowiązywania akcji promocyjnej wyraźnie będą przewidywały możliwość łączenia kilku różnych promocji.

 

§ 2

Składanie zamówień

2.1 Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów w Sklepie z wykorzystaniem sieci Internet.

2.2 Informacje zamieszczone w Sklepie dotyczące Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

2.3 Klient celem zakupu Produktu, składa ofertę jego nabycia, wypełniając formularz zamówienia.

2.4 Umowę sprzedaży Produktu uważa się za zawartą z dniem wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres internetowy Klienta, potwierdzającego fakt wysłania zamówionego Produktu. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła, na jego adres internetowy, podany w formularzu rejestracyjnym, e-mail zawierający potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz informację o wysłaniu do Klienta zamówionego Produktu (dotyczy Produktów aktualnie dostępnych w Sklepie) albo o przewidywanym terminie wykonania zamówienia (dotyczy m.in. Produktów, które nie znajdują się aktualnie w zasobach Sklepu lub są wykonywane na zamówienie).

2.5 Z uwagi na unikatowy charakter Produktów lub unikatowy materiał, z którego są wykonane, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu dokonania płatności lub zażądania dokonania przedpłaty przez Klienta.

2.6 Sprzedawca realizuje zamówienia wysyłając Produkty do Klienta z miejscem odbioru położonym w obszarze terytorialnym Polski. Zamówienia, w których miejscem odbioru Produktów miałoby być miejsce znajdujące się poza terytorium Polski, wykonywane będą jedynie po uprzednim skontaktowaniu się przez Klienta ze Sprzedawcą (z wykorzystaniem danych kontaktowych zawartych w zakładce „kontakt”) oraz uzgodnieniu warunków realizacji zamówienia, w tym indywidualnych kosztów wysyłki.

 

 

 

§ 3

Zmiana lub wycofanie zamówienia

3.1 Sprzedawca dopuszcza wprowadzenie przez Klienta zmian w złożonym zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres internetowy Klienta, potwierdzającego fakt wysłania zamówionego Produktu.

3.2 Do momentu wysłania przez Sprzedawcę powyżej wskazanego e-maila, Klient może także wycofać złożone zamówienie.

 

§ 4

Termin realizacji zamówienia

4.1 Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. W przypadku zamówień indywidualnych lub wymagających spersonalizowania, czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. 

4.2 Sprzedawca realizuje zamówienia w terminach wskazanych powyżej, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16.00, oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.

4.3 W wyjątkowych przypadkach, np. gdy zamówiony Produkt nie jest aktualnie dostępny w Sklepie, Sprzedawca dopuszcza dłuższy termin realizacji zamówienia, o którym zobowiązany jest poinformować Klienta w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji, brak zmiany lub wycofania zamówienia przez Klienta w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania e-maila od Sprzedawcy, oznacza wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zgodnie z przewidywaniami Sprzedawcy.

4.4 Za dni robocze uważa się dni tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobót, niedziel i dni świątecznych).

4.5 Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4.6 Jeżeli kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym przez Klienta adresem, pozostawi awizo.

4.7 Koszty związane z wysyłką Produktu do Klienta, ponosi Klient.

4.8 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu Towaru wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, o ile jest to dozwolone przez przepisy prawa.

4.9 Koszt przesyłki Produktu do Klienta na terenie Polski wynosi:

– 20 złotych – przy wysyłce za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Koszt wysyłki zagranicznej Produktu do Klienta wynosi:

- Europa (kraje Unii Europejskiej) 100,00 zł,

- Europa (kraje spoza Unii Europejskiej) 150,00 zł,

- USA 150,00 zł,

- Wielka Brytania 150,00 zł

- Kanada 150,00 zł,

- Zjednoczone Emiraty Arabskie 150,00 zł,

- Rosja 150,00 zł,

- Australia 190,00 zł.

4.10 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kosztów przesyłki związanych z realizacją konkretnego zamówienia, z uwagi na jego wartość, ilość Produktów, specyficzny charakter Produktu wymagający specjalnego opakowania w transporcie itp.

4.11 Koszty przesyłki Produktu do Klienta poza terytorium Polski, jak również ostateczną wysokość kosztu przesyłki danego Produktu na terytorium Polski, Sprzedawca każdorazowo wskaże Klientowi w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.

 

§ 5

Sposób płatności

5.1 Sklep przewiduje następujące formy płatności ceny za Produkty:

a.) Przelew na rachunek Sklepu:

- NUMER KONTA złotówkowego: 46 1050 1533 1000 0092 4249 6850

IBAN: PL SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu należy wskazać: numer zamówienia podany w e-mailu potwierdzającym zamówienie.

b.) Karta kredytowa / Przelewy24 – zapłata realizowana w czasie rzeczywistym, poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Sklepie bezpośrednio przez Sprzedawcę lub podmiot działający na zlecenie Sprzedawcy.

5.2 Towar zostanie wysłany Klientowi po zaksięgowaniu płatności. W przypadku braku zaksięgowania na rachunku Sklepu wpłaty ceny za Produkt w terminie 3 dni kalendarzowych liczonych od dnia potwierdzenia e-mailem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, skutkuje anulowaniem zamówienia.

5.3 Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 oraz spółka PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).

5.4 Administratorem danych osobowych Płatnika jest spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz spółka PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).

 

§ 6

Paragony, faktury, potwierdzenia umowy sprzedaży

6.1 Dla wszystkich transakcji sprzedaży Produktów w Sklepie wystawiane są dowody zakupu w postaci paragonu. Sprzedawca obowiązany jest potwierdzić na piśmie Klientowi wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy sprzedaży Produktu. Potwierdzenie to Sprzedawca doręcza Klientowi wraz z zakupionym Produktem.

 

§ 7

Uszkodzenia przesyłek

7.1 Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie oraz, czy są ślady wskazujące na jej otwarcie (np. zerwanie taśm zabezpieczających przesyłkę).

7.2 Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i w miarę możliwości – w obecności kuriera – do sporządzenia protokołu szkody, a następnie Klient powinien bezzwłocznie zawiadomić Sklep o tym fakcie.

 

§ 8

Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Produktu

8.1 Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827). może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego Produktu w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych towarów albo ich części.

8.2 Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni. Zwroty przeterminowane będą odsyłane bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

8.3 Klient odpowiada względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Produktu oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będących przedmiotem Umowy, następujących po korzystaniu z produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

8.4 Aby odstąpić od umowy należy odesłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, lub wysyłając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie odstąpienia od umowy na podany adres. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Klienta prosi się również o przesłanie paragonu oraz informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności. Sprzedawca dokonuje zwrotu świadczeń najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.5 Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu.

8.6 Niezwłocznie po złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient odsyła Sprzedawcy zakupiony Produkt na adres podany na stronie internetowej Sklepu. Zwrot towaru do Sklepu następuje na koszt Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa powyżej do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7 Klient zwraca przedmiot Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

8.8 Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczania towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.9 Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu w wypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

8.10 Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

8.11 W przypadku omyłki w Zamówieniu, dokonanej z winy Sprzedawcy, Sprzedawca wyśle prawidłowo zamówiony Produkt na własny koszt, pokryje również koszty odesłania błędnie wysłanego Produktu lub Sprzedawca sam odbierze Produkt. Warunkiem przesłania Produktu jest jego obecność na magazynie. W przypadku braku na magazynie Sprzedawca zwróci Klientowi koszt Produktu wraz z kosztem dostawy. 

8.12 W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.

8.13

 ADRES DO ZWROTÓW:

Ul. Jasielska 3B/22

60-476 Poznań

 

§ 9

Wyjątki odstąpienia od umowy

9.1 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 10

Wymiana Produktu

10.1 Klient za zgodą Sprzedawcy może wymienić Produkt na inny, o ile zgłosi taką chęć Sprzedawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lavenoir.com) w terminie do 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.

10.3 Koszt wymiany produktu wynosi: 20 zł, płatne na konto wyszczególnione w pkt. 5.1.

10.3 Wymagania, wskazane powyżej, co do zwrotu Produktu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa i należy je interpretować – w odniesieniu do Klientów będących konsumentami - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 11

Reklamacje

11.1 W przypadku wystąpienia wady Produktu kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

11.2 Jeśli na Produkt została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie Produktu w Sklepie.

11.2 Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: 

a.) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny; 

b.) przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

c.) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

d.) żądać usunięcia wady;

 

11.3 Klient powinien zgłosić pisemną reklamację, korzystając z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej, wysyłając go na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail: info@lavenoir.com.

11.4 W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko Klienta, który dokonał zakupu, adres e-mail, numer zamówienia, informacja którego Produktu dotyczy reklamacja, szczegółowy opis problemu wraz z ewentualną dokumentacją zdjęciową (gdy Klient wysyła zgłoszenie e-mailem). Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy Produkt objęty zgłoszeniem.

11.5 Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu przez Klienta.

11.6 Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta: byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy, albo – w porównaniu z drugim z możliwych żądań - wymagałaby nadmiernych kosztów.

11.7 Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

11.7 Jeżeli dany Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121). art. 556 – 576.

11.8 W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż nie odpowiada on za zgłoszone wady (gdy uszkodzenia wynikają z winy Klienta na skutek nieprawidłowego użytkowania Produktu, jego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz zmian struktury lub kształtu Produktu, bądź na skutek zdarzeń losowych), Sprzedawca zawiadomi Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Produktu.

11.9 Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają wyłącznie z różnicy w ustawieniu parametrów monitora komputera Klienta, w szczególności nieznaczącej różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu. Reklamacji nie podlegają również: uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia), odbarwienia, przemoczenia Produktu.

 

§12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń

12.1 W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać
m.in. z:

a.) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

b.) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

c.) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d.) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 13 

Rodzaj i zakres usług elektronicznych

13.1 Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 

a.) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b.) prowadzenie Konta w Sklepie.

13.2 Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

13.3 Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 14

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

14.1 Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 13 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

14.2 Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

a.) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

b.) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

c.) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

14.3 Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

14.4 Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

§ 15

Postanowienia końcowe

15.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z zarządzaniem Sklepem, bez zgody Klientów.

15.2 Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu, naruszeń Regulaminu, oferty Produktów, wiarygodności danych lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, jak również wszelkie oświadczenia i zgłoszenia skierowane do Sprzedawcy, należy przesyłać na adres e-mail Sprzedawcy.

15.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

15.4 Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie zamówień, których realizacja została już podjęta przez Sklep.

15.5 Klienci zobowiązują się do sprawdzania Regulaminu w regularnych odstępach czasu pod kątem zmian lub uzupełnień. Przez każde kolejne logowanie się, Klient oświadcza, iż zgadza się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu.

15.6 W przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu, Klient powinien powstrzymać się od zalogowania w Sklepie i niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o takiej decyzji. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian Regulaminu pociąga za sobą usunięcie konta Klienta.

15.7 Sprzedawca oraz Klient, zawierający umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep, dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu oraz treści i wykonania umów sprzedaży Produktów, rozwiązywać w drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

15.8 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają Przepisy prawa oraz inne właściwe przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności w Sklepie internetowym www.lavenoir.com

 

  1. Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu internetowego www.lavenoir.com. 

 

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zawartych w Sklepie jest L’AVENOIR z siedzibą w Poznaniu, ul Głogowska 248, 60-104 NIP: 781 194 78 43 REGON : 367470371.

 

3Bezpieczeństwo i prywatność

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

4. Dane osobowe

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy (np. wysyłka produktu, której realizacją zajmuje się firma: DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10, kapitał zakładowy 228.604.000 zł).

 

5. Przetwarzanie danych

 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 

 

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

 

6. Cel przetwarzania

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub realizacji Umowy zawartej między stronami. 

7. Podstawa przetwarzania

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

a.) umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

b.) ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

c.) Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

d.) umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

e.) nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

f.) nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:  

    •  prowadzeniu marketingu bezpośredniego 
    • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych 
    • badaniu satysfakcji klientów 

 

8. Profilowanie

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów lub usług. Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

 

9. Brak danych

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

a.) brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie 

b.) brak możliwości korzystania z usług Sklepu 

c.) brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie  

 

10. Wgląd w dane oraz cofnięcie zgody

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

11. Zastrzeżenie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

12. Zewnętrzne strony internetowe

W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep www.lavenoir.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji pod e-mailem: info@lavenoir.com.