Zwroty

Formularz zwrotu znajduje się w zakładce regulamin na naszej stronie internetowej.
Zwroty prosimy kierować na adres:
ul. Jasielska 3B/22
60-476 Poznań
email - lavenoir.info@gmail.com

Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Produktu

8.1 Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827). może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego Produktu w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych towarów albo ich części.

8.2 Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni. Zwroty przeterminowane będą odsyłane bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

8.3 Klient odpowiada względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Produktu oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będących przedmiotem Umowy, następujących po korzystaniu z produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

8.4 Aby odstąpić od umowy należy odesłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, lub wysyłając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie odstąpienia od umowy na podany adres. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Klienta prosi się również o przesłanie paragonu oraz informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności. Sprzedawca dokonuje zwrotu świadczeń najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.5 Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu.

8.6 Niezwłocznie po złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient odsyła Sprzedawcy zakupiony Produkt na adres podany na stronie internetowej Sklepu. Zwrot towaru do Sklepu następuje na koszt Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa powyżej do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7 Klient zwraca przedmiot Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

8.8 Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczania towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.9 Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu w wypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

8.10 Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

8.11 W przypadku omyłki w Zamówieniu, dokonanej z winy Sprzedawcy, Sprzedawca wyśle prawidłowo zamówiony Produkt na własny koszt, pokryje również koszty odesłania błędnie wysłanego Produktu lub Sprzedawca sam odbierze Produkt. Warunkiem przesłania Produktu jest jego obecność na magazynie. W przypadku braku na magazynie Sprzedawca zwróci Klientowi koszt Produktu wraz z kosztem dostawy. 

8.12 W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.